BIM

Kuumim teema ehitussektoris on hetkel vaieldamatult BIM: BIM projekteerimine, BIM ehitamine, BIM haldamine jne. Meie tegevusalal (kogu hoonetest väljapoole jääv infrastruktuur) pakub üha rohkem kõneainet infraBIM ning kõik sellega seonduv. Kui masinjuhtimise mudelid on teede- ehituses tänaseks juba igapäevane töövahend, siis märksõnad nagu CDE, BCF, haldusmudel ja objekti elukaar on järjest rohkem valdkonna tegijate meelel ja keelel.

Roadplan OÜ insenerid on viimase paari aasta jooksul osalenud kuues suuremas infraBIM pilootprojektis. Järgnevalt põgus ülevaade tehtud töödest ja saadud õppetundidest.

 

Tõrva ringristmik

 

Tellija Maanteeamet
Objekt Ringristmik
Staadium Põhiprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Trimble Quadri

Trimble Connect

Novapoint Base

Tekla Field

Roadplan OÜ oli Tõrva ringristmiku projekteerimise juures veidi tavapäratus rollis, kus juba varem valmis saanud projekti tuli täiendada detailsema 3D osaga. Samuti oli vajalik kogu olemasolev olukord nii maa peal kui ka maa all modelleerida ning esitada ühtse 3D koondmudelina.

Koostöös Soome tarkvarakonsultandi Civilpoint OY- ga seadsime üles koondmudeli Timble Quadri BIM pilveserverisse. Osamudelite üles laadimiseks, seadistamiseks ning vaatamiseks oli kasutusel Novapoint Base tarkvara. Failihaldus toimus Trimble Connect pilveserveris ja 3D mudelite tegemiseks kasutasime juba igapäevaselt kasutusel olevat Autodesk Civil 3D tarkvara.
Töö tulemusena valmisid mõõdistusmudel ning projekteerimismudel, mis asetsesid Quadri pilveserveris. Mudelid on kõigile osapooltele kogu aeg kättesaadavad nii vaatamiseks ja tähelepanekute tegemiseks.

Suurimaks väljakutseks antud töö puhul oli failide ja osamudelite struktureerimine nii, et see oleks kõikidele osapooltele üheselt arusaadav ja mugavalt kasutatav. Selle muudab keerulisemaks see, et hetkel puudub nii klassifikatsioonisüsteem, sellele vastavad andmemudelid, universaalselt kasutatav andmevahetuse failiformaat kui ka Maanteeameti poolt üldkasutatav failihalduse süsteem.

 

 

Tugimaantee nr 90 Soohara – Karisilla lõigu rekonstrueerimine

 

Tellija Maanteeamet
Objekt Tugimaantee lõik
Staadium Põhiprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Infrakit

 

Selle projekti sisuks oli varasemalt Roadplan OÜ poolt koostatud projekti ajakohastamine ning projektile täiendavate 3D pindade modelleerimine, täpsemate ehitusmudelite koostamine ehitajale ning nende üles laadimine Infrakit rakendusse.

Meie jaoks muutis projekti eriliseks see, et seekord oli esmakordselt kasutusel Infrakit keskkond. Ehitaja vajas kõiki katete ja katete aluste kihtide 3D pindasid ning need tuli sinna kokku koondada. Tegemist oli suuremahulise tööga, mille mahtu kuulus ka Niitsiku sild. Silla kohta koostati samuti põhjalik 3D mudel.

Kuna antud töö puhul ei nõutud eraldi BIM koordinaatorit ja seda ei määratud ka vabatahtlikult, siis töö käigus tuli väga selgelt välja selle rolli olulisus ning vajalikkus.

Väga oluline ja vajalik osa oli ka töö lõppedes tagasiside koosolek, mille käigus andsime omalt poolt Tellijale sisendit projektide elluviimiseks tulevikus. Lisaks oli meil endal hea meel saada tagasisidet ehitajalt, kelle jaoks olid koostatud 3D mudelid suureks abiks ning neid sai lihtsalt kasutada.

 

 

Veerenni arendusala II etapp

 

Tellija AS Merko Ehitus Eesti
Objekt Uus tänav
Staadium Põhiprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Tekla BIMsight

Veerenni arendusala II etapi objekt oli erinevalt eelpool kirjeldatutest erasektori objekt. See avaldus üsna reljeefselt ka tellija soovides ja eesmärkides, mis olid märksa konkreetsemad ja sisulisemad.

Projekti esmane eesmärk oli saada nii teede kui tehnovõrkude osamudelid koondmudelisse kokku ning jälgida projekti kulgu selle abil, pidada projektikoosolekuid ja teha ristumiskontrolle samuti mudeli põhjal. Teine suurem eesmärk tulenes varasema, Veerenni arendusala I etapi ehitustööde käigust. Nimelt tuli seal lisatööna täiendavaid mullatöid märkimisväärselt juurde ning objekti- ja projektijuhtidel oli üsna keeruline hinnata lisandunud mahtusid.

Koostamise kaevepindade mudelid, mille põhjal on võimalik kõigile üheselt arusaadavalt võrrelda reaalselt teostatud tööde mahtusid projektsete mahtudega.

 

 

Tapa eritasandiline riste

 

Tellija Maanteeamet

GRK Infra AS

Objekt Põhimaantee lõik, eritasandiline riste
Staadium Põhiprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Trimble Connect

Töö eesmärgiks oli koostada Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise projekteerimine ja ehitamine.

Selle projekti juures oli väljakutseks ülikiire tähtaeg, mis tulenes sellest, et tegemist oli ehitus-projekteerimise hankega ning eelprojekt oli juba varem koostatud. Ehitaja vajas kõiki katete ja katete aluste kihtide 3D pindasid ning need tuli koondada Trimble Connect tarkvaras koondmudelisse. Koondmudelisse lisati ka sild, mille algne mudel koostati Autodesk Revit tarkvaras. Samuti sai koondmudelis kokku olemasolevate ning projekteeritavate tehnovõrkude info.

Sellest projektist saime nii mõnegi hea õppetunni CDE kasutamise osas ja selle kasutamisel projekti kommunikatsioonivahendina. Oli väga positiivne, et ehitaja poolt oli määratud väga pädev BIM koordinaator, kes ühtlasi andis head sisendit, millised on ehitaja ootused ja vajadused 3D pindadele, mida kasutatakse masinjuhtimises. Samuti andsime omalt poolt tagasisidet ja sisendit Tellijale tuleviku projektide elluviimiseks.

 

 

Tartu läänepoolse ümbersõidu VI ehitusala eskiis

 

Tellija Maanteeamet
Objekt Põhimaantee lõik ja eritasandiline sõlm
Staadium Eskiisprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Autodesk Infraworks

Tartu ringtee VI ehitusala eskiisprojekti osas mudelipõhise lähenemise kasutamine oli puhtalt Roadplani enda initsiatiiv. Rõõm oli kogeda, et Maanteeameti esindajad antud projekti juures olid asjast huvitatud ning tulid piloteerimisega ideega kaasa.

Roadplani eesmärk oli katsetada mudelipõhist suhtlust projekteerija, Tellija ning kolmandate osapoolte vahel. Eriti soovisime katsetada võimalust tutvustada maaomenalikele lahendust mudelipõhiselt.

Kogu projekt, esimestest ideekavanditest kuni lõplike valitud lahendusteni, tehti Autodesk Infraworks tarkvaras, mudelite põhjal. Kõik projekti koosolekud sai peetud paberivabalt ning 3D mudeli abil. Samuti arvutasime sama mudeli põhjal eskiisi mullatööde ning katendite mahud..

Projekti materjalide hulka, mis tellijale üle andsime, kuulusid tavapärasele mahule lisaks nii originaalformaadis andmed (Infraworks native format) kui ka Civil 3D dünaamilised andmed. See on märkimisväärselt rohkem kui tavapärane staatiline DWG ja PDF ning mis annab võimaluse juba tehtud tööd järgnevates projekteerimisstaadiumites kasutada.

 

Rootsis Stockholmi linnas Gärdesskolan ja Kunskapsskolan koolide eskiisid

 

Tellija Trafikverket
Objekt Eritasandilised kergliiklejate läbipääsud
Staadium Eskiisprojekt
Tarkvara Autodesk Civil 3D

Autodesk Infraworks

Töö eesmärgiks oli kahe Stockholmis paikneva kooli – Gärdesskolani ja Kunskapsskolani – kergliiklejate juurdepääsude lahendamine.  Peamine probleemkoht oli seotud koolilaste liikumise trajektooridega, mis kulgesid üle olemasoleva maantee ja tänava. Tellija soovis kontrollida, kas ette antud nõue lahendada kergliiklejate läbipääs eritasandiliselt, on looduses teostatav ning kuidas ja mis määral mahub lahendus ära etteantud piiridesse. Töö eesmärgiks oli leida erinevate eskiiside põhjal tehniliselt ja finantsiliselt optimaalne lahendus. Eskiiside koostamisel tuli hinnata ka võimalikke teetööde mahtusid.

Leidsime, et selleks tööks parim lahendus oli kasutada Infraworks tarkvara, mis võimaldas ortofoto ja LIDAR andmete põhjal koostada sobivaid 3D visualiseeritud lahendusi.

Koostasime kokku 10 erinevat lahendust, millest koos 3D mudeliga valmisid ka fotod ja videod ja mida tutvustasime seejärel Trafikverketile (Rootsi maanteeametile).

Kokkuvõttes saavutati arusaam, et soovitud lahendused ei ole looduses kuigi kergesti realiseeritavad kuid sellegipoolest leiti optimaalseimad võimalikud lahendused. Sobivaima tarkvara oskusliku kasutamisega ning pädeva inseneri abiga sai Tellija kiirelt erinevaid lahendusi, mis ei nõudnud projekteerimiseks palju aega kuid mis olid visualiseeritud ning kõikide osapooltele selgelt arusaadavad.

Kokkuvõte BIM pilootprojektidest

Hoolimata eelpool nimetatud mõningate süsteemide ja juhendite puudulikkusest, on väga tervitatav nii Maanteeameti kui ka üksikute erasektori tellijate poolne initsiatiiv pilootprojektide tegemisel. Kui suudame ühiselt iga pilootprojekti läbiviimisel saadud kogemused rakendada järgnevates töödes, siis oleme kindlasti õigel teel terviklikuma tee elukaare ja parema koostöö poole.

Meie omalt poolt oleme kindlasti avatud uutele väljakutsetele BIM, infraBIM teemal. Panustame oma varsematest kogemustest ja õppetundidest saadud teadmised uute lahenduste välja töötamisse.