Meeskond

Administratsioon ja projektijuhid

Riho Milva
Riho Milva

Riho on Roadplani tegevjuht ehk hetkel personali-, finants-, ekspordi-, ettevõtte juht ühes isikus. Riho on üks ettevõtte kolmest asutajast ning juhatuse esimees. Ta tegeleb igapäevaselt ettevõtte arendamise ning tegevuste optimeerimisega, et olla alati konkurentidest samm-kaks eespool ning kasvatada koos sellega ettevõtte mainet ning atraktiivsust tööandjana.

Riho tugevusteks on võime näha  tervikpilti – ta ühendab mängleva kergusega ettevõtte erinevad osad ning paneb nad sujuvalt omavahel tööle. Teda iseloomustab ka loominguline, aga sealjuures analüüsiv erialane mõtlemine. Riho järgmiseks suuremaks eesmärgiks on ettevõtte teenuste viimine Eestist välja.

Õpingud ja töökogemus

Riho esimesed kogemused nii teede ehitamise kui projekteerimise valdkonnas pärinevad Tallinna Tehnikaülikoolist, kui ta kolmandal kursusel praktikal käis. Sealt edasi läksid objektid ainult suuremaks ja projektid mahukamaks. Transpordiehituse inseneriõppe viie aasta jooksul köitsid Rihot eelkõige joonestamisega ja matemaatika, sh tõenäosusteooriaga seonduv. Hiljem pakkusid kõige enam huvi erialased ained.

Esimene erialane töökogemus oli AS ASPI-s (praegune Nordecon) töödejuhina ja hiljem kvaliteedispetsialistina. Tänu suurtele objektidele andsid need ametikohad hindamatu kogemuse ja vajaliku nägemuse  teede ehitusest üldisemalt.. Sellele järgnes töö Tinter-Projekt OÜ tegevjuhina, mis andis vajaliku juhtimiskogemuse ja hea üldise kogemustepagasi.

Põnevaimad väljakutsed

Enim on Rihole meelde jäänud  Merivälja tee ehitus, sest see oli esimene suur linna objekti ehitus. Samuti Tallinn-Tartu 2+2 ehk Eesti olulisima tee ehitamine neljarealiseks, mis andis esimese suure maantee objekti ehitamise kogemuse, ning Tartu läänepoolse ringtee projekteerimine. Ühtlasi peab Riho suureks õnnestumiseks teise Roadplani kontori avamist Tallinnas.

Edgar Berman
Edgar Berman

Edgar on Roadplanis projektijuht, kes vastutab Tallinna osakonna projekteerimistööde juhtimise ja tähtaegse valmimise eest. Tema eesmärgiks on võimalikult efektiivne projektijuhtimine, et hoida projekteerimistööde hinda konkurentsivõimelisel tasemel, kuid mitte järele anda kvaliteedis ja tähtajas.

Edgar on oma töös analüüsiv, etteplaneeriv ja põhjalik. Ta soovib, et tema juhitavad projektid vastaksid kehtivatele normidele ja nõuetele, oleksid keskkonnasõbralikud ning valmivad objektid mõjuksid visuaalselt atraktiivselt ja huvitavalt ka ehitusharidust mitteomavale inimesele.

Õpingud ja töökogemus

Edgar on lõpetanud inseneriõppe Tallinna Tehnikaülikoolis transpordiehituse eriala teedeehituse suunal. Koolis pakkusid talle huvi tehniline mehaanika ja ehitusmehaanika, samuti teede eriala ained, eriti liikluskorralduse ja -ohutusega ning linnaliiklusega seonduv.

Edgar töötas projektijuhina SIA RBSSKALS Buvsabiedriba Eesti filiaalis, kus tema peamine roll oli ehitustööde projektijuhtmine. Tööülesanneteks projektmeeskonna moodustamine, projekti käivitamise organiseerimine ning suhtlemine alltöövõtjate, tarnijate ja tellijatega. Samuti on Edgar töötanud projektijuhi abina Lemminkäinen Eesti filiaalis hooajalisel tööl, kus ülesanneteks erinevatel riigimaantee projektidel dokumentatsiooni täitmine, suhtlemine alltöövõtjate ja tellijaga, eelarve ning mahtude kontrollimine jpm. Projekteerimistööde projektijuhina on ta töötanud ka K-Projektis, kus peamisteks ülesanneteks teede ja tehnovõrkude projekteerimise korraldamine.

Põnevaimad väljakutsed

Senistest väljakutsetest on Edgaril meeles suured ja mahukad tööd, kus on vaja väga palju erinevaid osapooli koordineerida – Tallinnas Tondiraba pargi rajamise ning Raplamaal Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel 12 kilomeetrise Varbola – Päädeva lõigu 2+1 lõigu rajamise põhiprojektid. Edgarile pakuvad pinget uued katsumused, näiteks helikopteri maandumisplatside põhiprojektide juhtimine Hiiumaal ja Vormsi saarel ning lennuvälja projekteerimine Kärdlas. Lisaks väärivad äramärkimist Arsenali kaubanduskeskuse projekt, mis andis palju kogemust ka hoonete ja nende eriosade projekteerimisel, ning Kopli trammiliini taristu rekonstrueerimisprojekt, mis on ehitusmaksumuselt Edgari siiani suurim juhitud projekt.

Liina Potter
Liina Potter

Liina Potter on Roadplan’i juhtkonna tugi, peamisteks vastutusaladeks on pakkumistega tegelemine, turundus ja arendus. Liina lahendab meeleldi ja mänglevalt kõiksugu kiireloomulisi probleeme ning otsib uusi võimalusi töökeskkonna mõnusamaks muutmiseks.

Liina on positiivse ellusuhtumisega ning vastutustundlik, suhtleb vabalt ning mõtleb loogiliselt.

Õpingud ja töökogemus

Liina on lõpetanud TTÜ logistika eriala. Tema lemmikained olid seotud matemaatika ja arvutitega. Liina hindab kõrgelt osalemist tehnikatudengite organisatsiooni BEST (Board of European Students of Technology) töös, mis andis väärt kogemuse ürituste korraldamise kui ka väga erinevatest inimestest koosneva meeskonna toimimise osas. Ühtlasi osales Liina organisatsioonis olles mitmetel kasulikel koolitustel, näiteks projektijuhtimise, avaliku esinemise, motivatsiooni jms vallas.

Liina töötas aastatel 2006-2017 AS K-projektis, algselt projektijuhina liikluse ja arenduse osakonnas ning peale lapsepuhkuselt naasmist projektijuhi ja juhi assistendina. Tema ülesanneteks olid ettevõtte arendus, ürituste korraldamine ning jooksvate probleemide lahendamine eri valdkondades.

Põnevaimad väljakutsed

Kõige põnevamad tööd on olnud selliste suuremate teede eskiisprojektid nagu Tallinna väikese ringtee trassikoridori leidmine ja tee põhimõtteline lahendus, Viljandi mnt – Tervise tn ühendustee, Pirita tee – Smuuli tee ühendus, Reisijate tänava trammilahendused ja muud taolised, mis kindlasti on Tallinna linna ja liikluse planeerimisel väga olulisel kohal.

Indrek Oden
Indrek Oden

Indrek on üks ettevõtte kolmest asutajast ning juhatuse liikmest. Igapäevaselt vastutab ta projektijuhtimise, liiklusohutuse auditeerimise ja projektide ekspertiiside eest. Lisaks tegeleb ta uute tulijate koolitamisega ning jagab aeg-ajalt ettevõtte tegemisi  erinevatel koolitustel ja ettevõtlusega seotud üritustel.

Projektijuhtimise juures meeldib talle kõige enam erinevate osapoolte ühendamine ning projekti tervikpildi silmas pidamine. Tihti tuleb teha kompromisse tellija soovide, insener- tehniliste nõuete ja kolmandate osapoolte tingimuste vahel. Projekteerimise juures meeldib talle kõige enam meeskonnaga ühiselt lahenduste välja töötamine.

Indrekule on väga oluline, et säiliks optimistlik ja selge analüüsiv meel ning koostöö sujuks.

Õpingud ja töökogemus

Indrek sattus teedeehituseni juhuslikult, kui töötas ühel suvel enne ülikooli teetöödel. See kogemus äratas suure huvi antud teema vastu ning nii asuski ta õppima Tallinna Tehnikaülikooli transpordiehitust. Ülikoolis meeldisid Indrekule kõige enam planeerimise ja projekteerimisega seotud erialased ained, mistõttu oli juba siis selge, et tema tulevik saab olema seotud just projekteerimisega.

Kogemuste pagasisse kuulub töö Tavt OÜ-s töödejuhatajana, kus ametikohustusteks olid tööde juhtimine ja tööde organiseerimine objektil ning suhtlemine ehitusjärelevalve ja alltöövõtjatega. Seejärel K-Projekt AS projekteerijana ning Tinter- Projekt OÜ projekteerijana ja projektijuhina – ülesanneteks teede projekteerimine, projektijuhtimine, suhtlemine tellija ning alltöövõtjatega, samuti kvaliteedikontrolli teostamine töödele.

Põnevaimad väljakutsed

Senistest töödest on talle kõige enam meeldinud Sanatooriumi tn ja Tartu-Märja projekt. Mõlemad tööd nõudsid iseäranis palju veenmist ja põhjendamist, sest tellija esialgne soov erines lõplikust tulemusest. Ühtlasi oli mõlema töö puhul väga palju teisi osapooli, kelle seatud tingimused otseselt lahendust mõjutasid. Lõpuks õnnestus leida mõlema töö puhul lahendus, millega jäid rahule kõik osapooled ning tulemus oli suurepärane.

Annika Kaljula
Annika Kaljula

Annika on Roadplanis projektijuht. Ta on loomult organiseerija – talle meeldib teha plaane ja olla kõigi selle osadega hästi kursis. Samuti meeldib Annikale uurida enne tööle asumist põhjalikult tausta/olukorra asjaolusid, võimalikke lahendusi.

Õpingud ja töökogemus

Esimesed kokkupuuted projekteerimise ja ehitusvaldkonnaga sai Annika tänu isale, kes juhatab elektri projekteerimise ja ehituse ettevõtet ning kelle põnevaid töid ja tegemisi ta noorena kõrvalt nägi. Just isa julgustas Annikat ka eriala valikul.

Annika õppis Tallinna Tehnikaülikoolis transpordiehituse eriala, spetsialiseerudes sillaehitusele. Enim meeldisid talle ainetest ehitusmaterjalide alused, teede projekteerimine ning erinevad sildade ehitusega seotud  õppeained – terassillad, raudbetoonsillad, sildade hooldus.

Erialast tööd alustas Annika esialgu praktikandina ning hiljem projektijuhina K-Projekt AS-is.

Põnevaimad väljakutsed

Ülemiste liiklussõlm on üks põnevaimaid projekte, mille elluviimisega Annika seotud on – tänu sellele projektile sai ta aimu, kui oluline on projekteerija-ehitaja vaheline koostöö kuni objekti lõpliku valmimiseni.

Põnevad olid ka Tartu maantee rekonstrueerimine ning Ranna tee rekonstrueerimine Tallinnast Viimsisse. Mõlema objekti puhul tuli palju koostööd teha ja kompromisse leida erakinnistute omanikega.

Projekteerijad

Priidu Kooskora
Priidu Kooskora

Priidu on üks ettevõtte kolmest asutajast ning juhatuse liikmest. Priidu on suurima kogemusega projekteerija Roadplanis, misõttu aitab ja juhendab ta üldjuhul pea kõikide projektide juures, mis parasjagu töös. Tihti satuvad tema töölauale projektid, mis vajavad erilist tähelepanu just tehnilisest aspektist. Priidu vastutab nii projektide sisu kui ka kvaliteedi eest. Ettevõtte juhatuses on tema südameasjaks projekteerimisega seonduv arendustöö.

Üldisemas plaanis on Priidu eesmärk teede valdkonnas tähtsustada kvaliteetset projekteerimistööd ning sellega kaasas käivat liiklusohutuse kasvu. Oma tegemistes on ta põhjalik, analüüsiv ja alati parima võimaliku lahenduse poole püüdlev.

Õpingud ja töökogemus

Priidul oli kõrgkoolis nii huvitav, et ta läbis Tallinna Tehnikaülikooli transpordiehituse eriala viie aastase programmi nelja ja poole aastaga. Eriti meeldisid talle matemaatiline analüüs ja tehniline mehaanika, erialastest ainetest teede projekteerimine, konstruktsioonid ja liikluse modelleerimine. Lõputöö teemaks oli Ülemiste terminal, mis on käesoleval hetkel töös ning hakkab ühendama Tallinnat Euroopaga Rail Balticu ja lennujaama kaudu.

Priidu erialane töökogemus sai alguse suvise tööna kooli kõrvalt Eesti Veeprojektis, kus esimesteks tööülesanneteks lihtsamad AutoCadi joonistused ja loomulikult jooniste voltimine. Ta töötas projekteerijana K-Projektis, kus tegi esialgu  lihtsamaid liikluskorralduse projekte. Järk-järgult lisandusid aga suuremad objektid kuni Ülemiste liiklussõlmeni välja. Seejärel Tinter-Projektis töötades sai Priidu täiendavaid kogemusi maanteede projekteerimise osas.

Põnevaimad väljakutsed

Üks enim meelde jäänud projekt on Ülemiste liiklussõlm – see on Eesti mastaabis ülisuur objekt, mis hõlmas esimest ja seni pikimat tunnelit, kõikvõimalikke tehnovõrke ning palju muud, millega projektlahenduse välja töötamisel arvestada tuli. Samuti oli uudne töötada poolteist aastat järjest ainult ühe objektiga. Ühtlasi andsid väga palju kogemusi Räpina ja Viljandi maanteede ehitusprojekteerimise objektid, kus tuli pidevalt ehitusobjektil toimuvaga kursis olla ning ehitajaga koostööd teha. Võõpsu-Värska maanteelõik on olnud seni pikim maantelõik ja oluline väljakutse mudelprojekteerimise kasutamise mahukuse poolest.

Kristel Liblik
Kristel Liblik

Kristeli ülesandeks Roadplanis on projekteerimine. Igapäevaselt tegeleb ta just selliste objektidega, mis vajavad lisaks teedeinseneri pilgule ka maastikuarhitekti vaadet, nt linnakeskkonnas olevad objektid ning jalakäijate ja jalgratturitega seonduv.

Kristel ootab tulevikult veelgi projekte, kus ta saaks olla ühes isikus nii teedeprojekteerija kui ka maastikudisainer. Ideaalis võiks see olla sümbioos, kust sünnivad teed/tänavad, mis on esteetilised, arvestavad iga kasutajarühmaga ning on samas võimalikult ohutud ja hästi toimivad. Kristel on kohusetundlik ning sihipärane.

Õpingud ja töökogemus

Kristel puutus esmakordselt teedeprojeketeerimisega kokku  kõrgkoolis erinevate ainete raames. Tulevast eriala valides paelusid teda just need ametikohad, mis seostusid linnakeskkonna kujundamise ja planeerimisega. Oma lõputöös uuris ta, kuidas muuta jalgratturite liikumist tänavatel ohutumaks ja sujuvamaks.
Magistrikraadi sai ta TTÜ Tartu Kolledžis keskkonnatehnika spetsialiseerumisega maastikudisaini erialal. Praegu õpib Kristel Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse erialal, et koguda veelgi teadmisi teede ja tänavate projekteerimisest.

Esimese erialase töökogemuse sai Kristel Roadplani ridades tehnikuna. Varasemast ajast on talle kasuks tulnud autosõiduõpetaja amet, mille käigus saadud hindamatu praktiline liiklemiskogemus kulub praeguses töös väga ära.

Põnevaimad väljakutsed

Tehtud töödest on talle enim meelde jäänud 700 meetrine lõigu projekteerimine Nõo alevikus, mis hõlmas alevikku läbiva kõrvalmaantee rekonstrueerimist ning selle äärde jalgtee rajamist. Kõige erilisema tähendusega on Kristelile kohe valmiv Keila linna raudteejaama lähiümbruse projekt – selle tööga sai ta ennast proovile panna nii teede projekteerija kui ka maastikudisainerina.

Silver Kuum
Silver Kuum

Silver töötab Roadplanis projekteerijana ning tegeleb igapäevaselt peamiselt maanteedega seonduvate objektidega. Tema põhilisteks projektideks on maanteelõikude rekonstrueerimised, liiklusohtlike objektide ümberehitused, jalgratta- ja jalgteed ning objektid, kus on vaja mudelprojekteerimise eeliseid.

Silver on oma töös põhjalik ja analüüsiv ning tema jaoks on väga oluline, et kõik oleks kindlalt paigas ja tehtud töös ei tekiks küsitavusi. Tema eesmärgiks on kvaliteetsed projektid, millega on rahul nii tema ise, tellija kui ka hiljem kasutaja.

Õpingud ja töökogemus

Insenerihariduse, täpsemalt tsiviilehituse magistrikraadi omandas Silver TTÜ Tartu Kolledžis. Kooli ajal pakkusid talle huvi eelkõige AutoCADi ja erinevate erialaste programmidega seotud ained. Silveri tegemisi on tugevalt mõjutanud ehitusinsenerist isa ning ka elukaaslane, kelle eeskuju kõrgkooli astumisel rolli mängis.

Esmase erialase kogemuse teede projekteerimisel andis Silverile Roadplan. Eelnev töökogemus pärineb ettevõttest Merko Tartu, kus ta töötas eelarvestaja ametikohal,  koostades ehituse hinnapakkumisi.

Põnevaimad väljakutsed

Siiani on üheks huvitavamaks objektiks olnud Peeterristi-Kudruküla 3,5 km pikkuse maanteelõigu rekonstrueerimine – see on siiani tehtud töödest kõige mahukam.
Põnevust pakkus ka Tartu vallas asuva Kaupmehe tänava ehitusprojekt, mille raames puutus Silver esimest korda põhjalikumalt kokku mudelprojekteerimisega, millega ta edaspidi sooviks põhjalikumalt tegeleda.

Markus Toon
Markus Toon

Markus on teede projekteerija. Ta peab oluliseks, et projektides arvestataks maksimaalselt kõigi asjaosaliste huvisid ning tee-ehitusest ei jääks negatiivset mälestust. Projektilahendused peavad olema turvalised, kestvad ning esteetilised. Markus panustab meelsasti mudelprojekteerimise arendamisse ning uudsete lahenduste kasutamisse.

Markus on loomult tasakaalukas ja kaine kaalutleja. Ta kaardistab probleemi lahenduste võimalikud kondikavad ning analüüsib neid põhjakumalt koostöös teiste projekteerijatega.

Õpingud ja töökogemus

Kindel otsus hakata tegelema teede projekteerimisega sündis juba keskkoolis, kui ta jälgis põnevusega kodukohast mööduva tugimaantee pindamistöid. Markus lõpetas kiitusega nii Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse eriala 4-aastase õppekava kui ka Tallinna Tehnikaülikooli sama valdkonna magistrantuuri. Koolis köitsid Markust enim ehitus- ja pinnasemehaanika ning veeviimarite ained.

Esimeseks erialaseks töökohaks õpingute kõrvalt oli TREV-2 AS , kus Markus tegeles Kuressaare ringtee rajamisega ning veidi hiljem Koidula raudteepiirijaama rajamise mastaapse projektiga, kus Markus oli töödejuhataja. Sealt edasi töötas Markus projekteerijana K-Projekt AS-is.

Põnevaimad väljakutsed

Markuse kõige eredamad mälestused ja väärtuslikumad kogemused on tulnud Koidula raudteepiirijaama ehituselt, kus töö maht oli meeletu – töö käis kahes vahetuses 24/7. Projekteerimise vallast on eredaim kogemus ning enim meelekindlust nõudnud objekt Reidi tee Tallinnas, mille projekteerimisprotsess oli vaevaline ja pikk. Loodetavasti on lõpptulemus siiski linlastele ning teistele teekasutajatele meeldiv.

Andri Veskimets
Andri Veskimets

Andri töötab Roadplanis teedeprojekteerijana.  Andri on kohusetundlik, täpne ja kaalutlev. Oma igapäevatöös püüdleb ta alati paremuse poole, üritades igast projektist saadud kogemust suunata edasi järgmistesse töödesse. On oluline, et tehtud tööga oleksid rahul kõik projekti osapooled ning ka lahenduse hilisem kasutaja.

Õpingud ja töökogemus 

Andri õppis teedeehitust Tallinna Tehnikaülikoolis, kus iseäranis meeldisid talle erialased ained, mis seotud projekteerimisega.

Esimesed kogemused teedeehitajana sai ta ettevõttest Infraroad OÜ, kuhu läks 2014. a suvel praktika raames teetööliseks. Järgnevalt täiendas Andri end mitmekülgselt, töötades üle kolme aasta projekteerimisbüroos K-Projekt AS-is ning lisaks hooajaliselt ka Nordecon AS-is. Viimases töötas ta meistrina Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee 8 km pikkusel rekonstrueeritaval lõigul.

Põnevaimad väljakutsed 

Andri peab kõiki projekte, alustades väikesest tanklaplatsist ja lõpetades mõne suurema linnatänavaga, unikaalseteks oma probleemide ning lahendustega.
Kõige meeldejäävamaks tööks peab ta Nooda tee ehk Kakumäe jahisadama juurdepääsutee projekteerimist.

Tormis Lilleväli
Tormis Lilleväli

Tormis töötab Roadplanis tehnikuna. Ta on kohusetundlik ja analüütiline ning õpib kiiresti.

Igapäevaselt teeb Tormis näiteks asendiplaane ja asukohaskeeme, ristlõikeid ja pikiprofiile, vertikaalplaneerimist ning osaliselt ka seletuskirju. Tulevikus soovib ta kätt proovida võimalikult erinevat tüüpi projektide ning järjest suuremamahulisemate töödega.

Õpingud ja töökogemus

Esmakordselt tärkas Tormises huvi ehitamise vastu, kui aitas poisikesena oma kodumaja valmimisele kaasa. Nõnda asus ta 2013. a õppima  Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžisse ehitusinseneri erialale. 2016. a sügisel läks ta vahetusüliõpilasena Barcelonasse, kus omandas teadmisi peamiselt logistika valdkonnas. Hetkel jätkab õpinguid Tartus eelmainitud ülikoolis, kus õppeainetest meeldivad talle iseäranis konstruktsiooniained ning joonestamised.

Esimesed tööalased kogemused pärinevad praktikast AS Tartu Ehituses ning seejärel TET-KO OÜ-s, kus ta tegi teostusjooniseid põrandakütte- ning ventilatsioonilahendustele. 2016. a lõpus hakkas Tormis tegema eel- ja põhiprojekte hoonetele firmas NEED arhitektid OÜ.

Põnevaimad väljakutsed 

Kuigi teede projekteerimisel ei ole Tormisel veel suuremaid väljakutseid ja saavutusi olnud, siis näiteks hoonete puhul on neid küll. Tormis on aidanud rajada Elistvere loomapargi kärplaste maja, kus olid väga piiravad lähteandmed ning tuli kasutada tavapärasest erinevaid kujusid ning mahte, aga lõpptulemus oli vaatamata piirangutele väga meeldiv.